กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้นางสาวสัมฤทธิ์  สายสอน
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
---------------------------------------------------------------------------------

        *ปฏิบัติหน้าที่...แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 4 ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
    1. บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
    2. กำกับดูแลนิเทศ และให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
    3. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
    5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศภายใน
    7. ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และนำข้อมูลใช้ในการวางแผนพัฒนา
    8. บริหารงานพัฒนางานศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    9. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัย ด้านการพัฒนาหลักสุตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเผยแพร่เอกสารผลงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    10.นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    11. งานศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
    12. งานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร และจัดทำระบบสารสนเทศ
    13. ประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 18
    14. รับผิดชอบ / โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้
            14.1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
            14.2 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
    15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


นายพิชญาย์   ไพสีขาว
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
----------------------------------------------------------
    * ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน   ดังนี้
    1. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
    2. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    3. งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
    4. การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
    5. ประสานงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 13
    6. รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัยคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
    7. รับผิดชอบงาน / โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
        7.1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
        7.2 โครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม เช่น โครงการธรรมศึกษา  โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนดีประจำตำบล  และโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระที่รับผิดชอบทุกโครงการ
    8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------นางชุติปภา  ไตรทิพย์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
-----------------------------------------------------------
    *ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
    1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
    2. พัฒนาครู  ผู้บริหารให้มีความสามารถจัดการศึกษาปฐมวัย
    3. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา และเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย
    4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาปฐมวัย และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
    5. ประสานงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 20
    6. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
    7. รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
    8. รับผิดชอบงาน / โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
        8.1 โครงการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยมอนเตสเซอรี่
        8.2 โครงการพ่อแม่ผู้ปกครอง
        8.3 โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยและทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย
    9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางหทัยกาญจน์  นามนิตย์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ขอบข่ายงานในหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
    1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
    2. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนา  นิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาปฐมวัย  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และเผยแพร่ผลงาน
        ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปบมวัย
    3.งานนิเทศติดตามและประเมินผลกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    4. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  และเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    5. ประสานงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม  และประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 6
    6. รับผิดชอบงานโครงการทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    7. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางวรวรรณ  วัชเสถียร
ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ
-----------------------------------------------------
    * มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้
    1. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
    2. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    3. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    4. การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    5. ประสานงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 15 
    6. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    7. รับผิดชอบงาน / โครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม  เช่น  โครงการคุณธรรมศึกษา  โรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนดีประจำตำบล  และทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
    8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Comments