กรอบการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

กรอบการปฏิบัติงาน
      1.  ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
      2.  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือ และสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
      3.  ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้สนใจทั่วไป
      4.  ปฏิบัติหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูล และสารสนเทศในการวางแผนนิเทศและการพัฒนางานทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามอบหมายและสถานศึกษาหรือเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนที่กำหนดให้
       5.  ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรม งานโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
       6.  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
       7.  ปฏิบัติหน้าที่ในภาระงานตามโครงสร้างของกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา โดยมีภาระงาน กิจกรรม งาน/โครงการ ที่รับผิดชอบเฉพาะ ดังนี้
            7.1  ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
            7.2  การจัดทำแผนปฏิบัติการการนิเทศและกำหนดปฏิทินการนิเทศประจำปีของ กลุ่มนิเทศ
            7.3  รายงานผลการนิเทศ ติดตามระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา
       8.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Comments