กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา


นายสนธยา  หลักทอง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
------------------------------------------------------
    * ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
    1. การวางแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
        1.1 งานวิเคราะห์ผลการบริหาร และการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ และบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
        1.2 งานกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายกลยุทธ์ และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
        1.3 งานนำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตามตรวจสอบประเมินผล และการนิเทศการศึกษา มากำหนดวิธีการเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
    2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
        2.1 งานดำเนินการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
        2.2 งานรวบรวม  วิเคราะห์  และประมวลผลข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบประเมินผล และการนิเทศการศึกษา
        2.3 งานจัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
    3. การเผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    5. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    7. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 และ 10
    8. รับผิดชอบงาน และโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้
        8.1 โครงการพัฒนาการเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Inclusive education for children with special needs)
        8.2 โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก
        8.3 โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบทุกโครงการที่เกี่ยวข้อง
    9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                 

นางจณิสตา  สมบูรณ์
ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
----------------------------------------------------
    *ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา มีหน้าที่ และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
    1. การวางแผนติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
         1.1 งานวิเคราะห์ผลการบริหาร และการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ และบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
        1.2 งานกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายกลยุทธ์ และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
        1.3 งานนำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตามตรวจสอบประเมินผล และการนิเทศการศึกษา มากำหนดวิธีการเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
     2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
        2.1 งานดำเนินการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
        2.2 งานรวบรวม  วิเคราะห์  และประมวลผลข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบประเมินผล และการนิเทศการศึกษา
        2.3 งานจัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
    3. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    4. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 16
    5. รับผิดชอบงาน และโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ดังนี้
        5.1 โครงการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Primary Education English Resource Center : PEER Center)
        5.2 โครงการที่เกี่ยวข้องกับงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
    6. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
    
Comments