กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 
นายอารักษ์  พรหมสาขา 
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    *ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 2 ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มีหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏฺบัติงาน   ดังนี้
    1. บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    2. กำกับ ดูแล นิเทศการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    3. ศึกษาความต้องการสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    4. ดำเนินการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
    5. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
    6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
    7. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    9. งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    10. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัยด้านการส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    11. ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรร และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    12. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 12 
    13. รับผิดชอบงาน /  โครงการเพื่อคุณภาพการศึกษา  มีดังนี้
        13.1 โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์
        13.2 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ (สสวท)
        13.3 โครงการพัฒนาการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต)
        13.4 โครงการพัฒนาการสอนแบบการศึกษาขั้นเรียน และวิธีการแบบเบิด (Lesson  Study&Open Approch)
        13.5 โครงการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา DLTV, DLIT และทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ
        13.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนโรงเรียน
    14.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                      
                                                                        
   นายพิศณุพงษ์  วัชรเสถียร
   ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
                                                                                                    
    *ปฏิบัติ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน   ดังนี้
    1. ศึกษาความต้องการสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    2. ปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    3. ดำเนินการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
    4. ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
    5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
    6. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    8. งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    9. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    10. ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    11. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชน ในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 14
    12. รับผิดชอบงาน / โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ดังนี้
        12.1 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา DLTV / DLIT  และทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองรับผิดชอบ
        12.2 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
    13. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
    
Comments