งานธุรการ

งานธุรการ

            ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ

          ๑.  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม
ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับ  ระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          ๓.  ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม

          ๔.  ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม

          ๕.  ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ

          ๖.  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม

            ผลสำเร็จที่คาดหวัง

          การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

            กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

          ๑.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          ๒.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.. ๒๕๑๗

          ๓พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.. ๒๕๔๐

          ๔.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          ๕.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ
.. ๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Comments