กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา


นายทรงศักดิ์  อุปรีย์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

    * ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 3 ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน   ดังนี้
    1. บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
    2. กำกับ ดูแล นิเทศการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
    3. ประสานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
    4. จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
    5. พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
    6. จัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    7. จัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบของชุมชน
    8. จัดเครือข่ายบุคคล เช่น  ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
    9. ดำเนินการ และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
    10. ประสานงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    11. งานนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    12. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 4 และ 5
    13. รับผิดชอบงาน / โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
        13.1 โครงการส่งเสริมระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
        13.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นต้นแบบ
        13.3 โครงการส่งเสริมระบบการแนะแนวในสถานศึกษา
        13.4 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบทุกโครงการ
    14. การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
    15. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


นายชอบกิจ  กนกหงส์
ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ

    *ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
    1. รวบรวม จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
    2. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการของการนิเทศงานศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
    3. พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
    4. ดำเนินการ และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกียวข้อง พัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
    5. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
    6. งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา
    7. ประสานงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรุ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
    8. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
    9. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11
    10. รับผิดชอบงาน / โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้
        10.1 โครงการ STEM ศึกษา
        10.2 โครงการพัตฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่่ 21
        10.3 โครงการขับเคลื่อนทักษะการคิดสู่ห้องเรียน
        10.4 โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบทุกโครงการ
    11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Comments