บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นายทรงศักดิ์  อุปรีย์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

    * ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 3 ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน   ดังนี้
    1. บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
    2. กำกับ ดูแล นิเทศการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
    3. ประสานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
    4. จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
    5. พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
    6. จัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    7. จัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบของชุมชน
    8. จัดเครือข่ายบุคคล เช่น  ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
    9. ดำเนินการ และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
    10. ประสานงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    11. งานนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    12. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 4 และ 5
    13. รับผิดชอบงาน / โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
        13.1 โครงการส่งเสริมระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
        13.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นต้นแบบ
        13.3 โครงการส่งเสริมระบบการแนะแนวในสถานศึกษา
        13.4 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบทุกโครงการ
    14. การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
    15. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


นายชอบกิจ  กนกหงส์
ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ

    *ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
    1. รวบรวม จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
    2. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการของการนิเทศงานศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
    3. พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
    4. ดำเนินการ และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกียวข้อง พัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
    5. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
    6. งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา
    7. ประสานงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรุ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
    8. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
    9. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11
    10. รับผิดชอบงาน / โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้
        10.1 โครงการ STEM ศึกษา
        10.2 โครงการพัตฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่่ 21
        10.3 โครงการขับเคลื่อนทักษะการคิดสู่ห้องเรียน
        10.4 โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบทุกโครงการ
    11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายอารักษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
    *ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 2 ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มีหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏฺบัติงาน   ดังนี้
    1. บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    2. กำกับ ดูแล นิเทศการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    3. ศึกษาความต้องการสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    4. ดำเนินการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
    5. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
    6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
    7. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    9. งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    10. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัยด้านการส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    11. ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรร และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    12. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 12 
    13. รับผิดชอบงาน /  โครงการเพื่อคุณภาพการศึกษา  มีดังนี้
        13.1 โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์
        13.2 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ (สสวท)
        13.3 โครงการพัฒนาการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต)
        13.4 โครงการพัฒนาการสอนแบบการศึกษาขั้นเรียน และวิธีการแบบเบิด (Lesson  Study&Open Approch)
        13.5 โครงการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา DLTV, DLIT และทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ
        13.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนโรงเรียน
    14.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นายพิศณุพงษ์  วัชรเสถียร
 ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
                                                                                                    
    *ปฏิบัติ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน   ดังนี้
    1. ศึกษาความต้องการสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    2. ปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    3. ดำเนินการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
    4. ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
    5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
    6. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    8. งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    9. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    10. ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    11. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชน ในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 14
    12. รับผิดชอบงาน / โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ดังนี้
        12.1 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา DLTV / DLIT  และทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองรับผิดชอบ
        12.2 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
    13. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Comments