กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

                                                                                    

                                                                         นางสาวพิชชานันท์  นิธิวิรุฬห์
                                                                      ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
                                              หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
                                                                    --------------------------------------------
    * ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 5 ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
    1. บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
    2. กำกับ ดูแล นิเทศการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศในกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
    3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ และประกันคุณภาพการศึกษา
    4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของชุมชน / ท้องถิ่นรวมทั้งกำหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการแปลผลการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรุู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
    5. กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา
    6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน
    7. นิเทศ ติดตามกระบวนการเรียนรู้ และวิจัยคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
    8. การนิเทศ ติดตามกระบวนการเรียนรู้ และวิจัยคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
    9. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชน ในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 17
    10. รับผิดชอบงาน / โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพ  ดังนี้
        10.1 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
        10.2 โครงการห้องสมุดมีชีวิต
    11. โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
    12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   
                                                                           นางภิญญาพัชญ์  ไพเรื่องโสม
                                                                              ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ
                                                                    --------------------------------------------------
    * ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานในกรณีหัวหน้ากลุ่มงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
    1. งานนิเทศการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
    2. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในศึกษา
    3. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    4. งานนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    5. ส่งเสริมสนับสนุนหรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
    6. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
    7. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และนำผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    8. การนิเทศ ติดตามกระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิจัยคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    9. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2
    10. รับผิดชอบงาน  /  โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ดังนี้
        10.1 กิจกรรมการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
        10.2 กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย
        10.3 กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
        10.4 กิจกรรมการท่องบทอาขยานชั้น ป.1-6
        10.5 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวคิด BBL
        10.6 กิจกรรมการประเมินการรู้เรื่องที่อ่าน (Reading Literacy) ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
        10.7 กิจกรรมอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย
    11. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Comments