กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา


นางสาวปรีญา  สุทธิโคตร
ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดผล และประเมินผลการศึกษา
-----------------------------------------------------------------
    * ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดผล และประเมินผลการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 6 ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่ และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
    1. บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
    2. งานส่งเสริมการวัด และประเมินผลการศึกษา
    3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
    4. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล  และประเมินผลการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
    5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการงานอาชีพ
    6. การพัมนาคุณภาพ และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
    7. งานประสานงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนในศุูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8
    8. รับผิดชอบงาน / โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้
        8.1 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
        8.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
        8.3 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนการวัดผล โดยใช้โปรแกรม SchoolMis
        8.4 โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment :PISA)
        8.5 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลและประผลการศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบทุกโครงการ
    9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                            

นางสาวกาญจนภัทร์  ดาบพิมพ์ศรี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 * มีหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน   ดังนี้
    1. งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
        1.1 รวบรวมเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
        1.2 ศึกษาวิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
        1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
        1.4 บริการเครื่องมือ และประเมินผลการศึกษาแก่สถานศึกษา
    2. งานติดตามตรวจสอบ การวัด และประเมินผลการศึกษา
        2.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 
        2.2 ดำเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาจัดทำรายงาน และเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลการศึกษา
    3. งานศึกษาค้นคว้ากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    4. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    5. งานประสานงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ ....
    6. รับผิดชอบงาน / โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้
        6.1 โครงการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง
        6.2 โครงการประเมินผลการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
        6.3 โครงการพัฒนาคลังข้อสอบ
        6.4 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบทุกโครงการ
    7. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางสาวอาภากร  ศรีดามาตร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
-------------------------------------------------------
    * มีหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน   ดังนี้
    1. งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
        1.1 รวบรวมเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
        1.2 ศึกษาวิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
        1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
        1.4 บริการเครื่องมือ และประเมินผลการศึกษาแก่สถานศึกษา
    2. งานติดตามตรวจสอบ การวัด และประเมินผลการศึกษา
        2.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 
        2.2 ดำเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาจัดทำรายงาน และเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลการศึกษา
    3. งานศึกษาค้นคว้ากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    4. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    5. งานประสานงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 19
    6. รับผิดชอบงาน / โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้
        6.1 โครงการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง
        6.2 โครงการประเมินผลการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
        6.3 โครงการพัฒนาคลังข้อสอบ
        6.4 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบทุกโครงการ
    7. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


Comments