บุคลากร

 นายปริวัฏฏ์  พุกพูน รอง ผอ .สพป.สกลนคร เขต 2    
 นายชรินทร์  เจริญไชย                 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
 นายอารักษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร              ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 นางสาวสัมฤทธิ์  สายสอน  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 นายทรงศักดิ์  อุปรีย์  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 นายชอบกิจ  กนกหงส์  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 นางสาวพิชชานันท์  นิธิวิรุฬ  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 นายสนธยา  หลักทอง    ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 ดร.พิชชานันท์  นิธิวิรุฬห์  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 นายพิชญาย์  ไพสีขาว    ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 นางชุติปภา  ไตรทิพย์    ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 นางสาวปรีญา  สุทธิโคตร  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
  นางภิญญาพัชญ์  ไพเรืองโสม  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
 นายพิศณุพงษ์ วัชรเสถียร   ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 นางจณิสตา  สมบูรณ์  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 นางสาวกาญจน์ภัทร ดาบพิมพ์ศรี  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอาภากร  ศรีดามาตร์   ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
นางหทัยกาญจน์  นามนิตย์      ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวรวรรณ  วัชรเสถียร            ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ